Algemene Voorwaarden

1. De klant erkent en aanvaardt de algemene voorwaarden. Zij hebben voorang op de voorwaarden van de klant. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen kan hiervan niet afgeweken worden.

2. De offertes vervallen indien zij niet binnen de 14 dagen na datum vermeld op de offerte door de klant schriftelijk aanvaard zijn. (Een bestelling verbindt Tourist Inform bvba slechts, zo deze door Tourist Inform bvba schriftelijk aanvaard zijn.)

3. De facturen zijn binnen de maand en zonder disconto betaalbaar op ons vestigingsadres. Tenzij anders overeengekomen, wordt bij de aanvaarding van de offerte 30% gefactureerd, contant betaalbaar, het saldo uiterlijk acht dagen na datum van verzending van de factuur.

4. Bijkomende werken, diensten en producten, welke niet vermeld werden in de offerte, worden afzonderlijk gefactureerd.

5. Nalatigheidsintresten zijn verschuldigd in toepassing van artikel 5, lid 1 van de wet d.d. 2.08.2002 nopens de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval de schuldenaar een niet-handelaar is, zullen de nalatigheidsintresten beginnen lopen vanaf de vervaldag van de verschuldigde factuur, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De moratoire intrest bedraagt 10 % tot op de dag der integrale betaling.

6. In geval van wanbetaling op de vervaldag, en dit onafhankelijk van de vertragingsinteresten en de gedingkosten, wordt elk nog verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met een schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 65,00. Bovendien heeft Tourist Inform bvba in elk geval van wanbetaling van het gefactureerde voorschot van 30% op de vervaldag, het recht het contract te annuleren of op te schorten. De klant kan hiervoor nooit enige schadevergoeding of vertragingsboete van welke aard ook eisen.

7. Elke betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

8. Bij annulatie lastens de klant heeft Tourist Inform bvba ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor de door Tourist Inform bvba geleden schade, recht op 30% van de in het contract of offerte bedongen totaalprijs, onder aftrek van de eventuele gestortte voorschotten. Tourist Inform bvba heeft het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade de voorziene forfaitaire schadevergoeding overstijgt.

9. Elk zichtbaar gebrek dient op het ogenblik van de levering aan Tourist Inform bvba te worden gemeld. Elk verborgen gebrek dient binnen de 24 uur na ontdekking aan Tourist Inform bvba schriftelijk te worden gemeld. Voorvermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Elke klacht nopens geleverde prestaties, onafhankelijk van de geleverde waren (zie vorige alinea) dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de beëindiging der prestaties. Elke klacht nopens de factuur dient binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden vermeld. Eens de voorvermelde respectievelijke termijnen zijn verstreken, worden respectievelijk de goederen, het werk en de factuur als definitief beschouwd.

10. Tourist Inform bvba is niet aansprakelijk voor niet-uitvoering van deze overeenkomst die te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die onafhankelijk is van haar wil en die bij het sluiten van de overeenkomst niet redelijkerwijs kon worden voorzien, zelfs indien deze gebeurtenis de uitvoering van de overeenkomst niet geheel onmogelijk maakt doch enkel moeilijker of financieel onvoordeliger, zoals b.v. weersomstandigheden, bevoorradingsproblemen of stakingen.

11. Tourist Inform bvba is aansprakelijk voor elk verlies, uitgave of schade welke voortvloeit uit haar nalatigheid, oneerlijkheid, slechte manipulaties, of onkunde van Tourist Inform bvba of haar personeel in het kader van de uitvoering van zijn taken en dit ten belope van een maximum van € 25.000,00.

12. Alle bestanden, documenten, papers en alle andere werken gemaakt of verzameld door de Tourist Inform bvba in het kader van de uitvoering van de huidige overeenkomst, welke beschermd zijn door het auteursrecht of enig recht van intellectuele eigendom, zullen samen met alle wereldwijde auteursrechten, patenten, en ontwikkelingsrechten van welke aard dan ook exclusief eigendom blijven van Tourist Inform bvba.

13. De klant verklaart uitdrukkelijk dat alle bestanden, documenten, foto’s of andere werken welke onder toepassing van het auteursrecht zouden kunnen vallen en welke aan Tourist Inform bvba werden overhandigd vrij zijn van auteursrechten, of minstens dat de klant zelve houder is van alle auteursrechten patenten, en ontwikkelingsrechten van welke aard dan ook. De klant verklaart dat zij Tourist Inform bvba zal vrijwaren voor iedere mogelijke aanspraak van derden dienaangaande.

14. De geleverde goederen blijven eigendom van Tourist Inform bvba tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intersten; alle prijzen vermeld in de offerte zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld.

15. Alle overeenkomsten worden beschouwd als zijnde afgesloten op ons vestigingsadres. Zij worden beheerst door het Belgische recht.

16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

 

Gratis Reistips

Vul uw gegevens in en we zullen je leuke reistips, nieuwe thema’s en aanbiedingen mailen